مجموعه تصفیه خانه ها (Wastewater Treatment) دارای 4 تیپ می باشد که شامل 191 شیت نقشه می گردد.
WWT-0001
بستن

WWT-0001 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 1

تومان 650,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
WWT-0030
بستن

WWT-0030 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 2

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 93 شیت نقشه می باشد.
WWT-0130
بستن

WWT-0130 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 3

تومان 540,000
این مجموعه شامل 23 شیت نقشه می باشد.
WWT-0161
بستن

WWT-0160 – تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب – تیپ 4

تومان 1,880,000
این مجموعه شامل 47 شیت نقشه می باشد.