مجموعه ایستگاه های پمپاژ بدون مخزن ذخیره (Pump Station Without Reservoir) دارای 34 تیپ می باشد که شامل 687 شیت نقشه می گردد.
PUS-0004
بستن

PUS-0001 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 55/00×9/30 متر – تیپ 1

تومان 2,800,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
PUS-0030
بستن

PUS-0030 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 40/00×9/30 متر – تیپ 2

تومان 2,800,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
PUS-0060
بستن

PUS-0060 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 30/00×9/30 متر – تیپ 3

تومان 2,800,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
PUS-0090
بستن

PUS-0090 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 25/00×7/00 متر – تیپ 4

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
PUS-0120
بستن

PUS-0120 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 5

تومان 2,500,000
این مجموعه شامل 25 شیت نقشه می باشد.
PUS-0150
بستن

PUS-0150 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 6

تومان 2,500,000
این مجموعه شامل 25 شیت نقشه می باشد.
PUS-0180
بستن

PUS-0180 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 7

تومان 2,500,000
این مجموعه شامل 25 شیت نقشه می باشد.
PUS-0205
بستن

PUS-0205 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 8

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
PUS-0210
بستن

PUS-0210 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 24/20×7/00 متر – تیپ 9

تومان 2,100,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.
PUS-0235
بستن

PUS-0235 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 10/00×6/40 متر – تیپ 10

تومان 800,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.
PUS-0247
بستن

PUS-0245 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد24/00×18/00 متر – تیپ 11

تومان 1,400,000
این مجموعه شامل 14 شیت نقشه می باشد.
PUS-0260
بستن

PUS-0260 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 8/00×14/00 متر – تیپ 12

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
PUS-0265
بستن

PUS-0265 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 23/80×11/25 متر – تیپ 13

تومان 400,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.
PUS-0277
بستن

PUS-0270 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 110/00×12/30 متر – تیپ 14

تومان 2,900,000
این مجموعه شامل 29 شیت نقشه می باشد.
PUS-0307
بستن

PUS-0300 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 55/00×12/30 متر – تیپ 15

تومان 2,800,000
این مجموعه شامل 28 شیت نقشه می باشد.
PUS-0330
بستن

PUS-0330 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 30/00×10/00 متر – تیپ 16

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
PUS-0340
بستن

PUS-0340 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 00 /25/00×10 متر – تیپ 17

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
PUS-0350
بستن

PUS-0350 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 15/00×7/00 متر – تیپ 18

تومان 900,000
این مجموعه شامل 9 شیت نقشه می باشد.
PUS-0360
بستن

PUS-0360 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 87/70×29/70 متر – تیپ 19

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
PUS-0380
بستن

PUS-0380 – ایستگاه پمپاژ به ابعاد 30/00×10/00 متر – تیپ 20

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.