مجموعه جعبه های تقسیم (Division Box) دارای 94 تیپ می باشد که شامل 94 شیت نقشه می گردد.