مجموعه جعبه های تقسیم (Division Box) دارای 92 تیپ می باشد که شامل 92 شیت نقشه می گردد.