مجموعه سوله ها (Shelter) دارای 38 تیپ می باشد که شامل 556 شیت نقشه می گردد.
SHE-0001
بستن

SHE-0001 – نقشه های سوله به ابعاد 25/00×9/30 متر – تیپ 1

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0030
بستن

SHE-0030 – نقشه های سوله به ابعاد 30/00×9/30 متر – تیپ 2

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
SHE-0060
بستن

SHE-0060 – نقشه های سوله به ابعاد 50/00×12/30 متر – تیپ 3

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
SHE-0090
بستن

SHE-0090 – نقشه های سوله به ابعاد 55/00×9/30 متر – تیپ 4

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
SHE-0120
بستن

SHE-0120 – نقشه های سوله به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 5

تومان 2,400,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
SHE-0150
بستن

SHE-0150 – نقشه های سوله به ابعاد 20/00×8/00 متر – تیپ 6

تومان 2,500,000
این مجموعه شامل 25 شیت نقشه می باشد.
SHE-0180
بستن

SHE-0180 – نقشه های سوله به ابعاد 40/00×9/30 متر – تیپ 7

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
SHE-0210
بستن

SHE-0210 – نقشه های سوله به ابعاد 20/00×8/00 متر – تیپ 8

تومان 2,400,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
SHE-0240
بستن

SHE-0240 – نقشه های سوله به ابعاد 20/00×8/00 متر – تیپ 9

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0270
بستن

SHE-0270 – نقشه های سوله به ابعاد 20/00×8/00 متر – تیپ 10

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0300
بستن

SHE-0300 – نقشه های سوله به ابعاد 35/00×8/00 متر – تیپ 11

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0330
بستن

SHE-0330 – نقشه های سوله به ابعاد 25/00×7/00 متر – تیپ 12

تومان 2,400,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
SHE-0364
بستن

SHE-0360 – نقشه های سوله به ابعاد 90/00×15/00 متر – تیپ 13

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0394
بستن

SHE-0390 – نقشه های سوله به ابعاد 60/00×15/00 متر – تیپ 14

تومان 2,600,000
این مجموعه شامل 26 شیت نقشه می باشد.
SHE-0425
بستن

SHE-0420 – نقشه های سوله به ابعاد 110/00×12/30 متر – تیپ 15

تومان 2,400,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
SHE-0445
بستن

SHE-0445 – نقشه های سوله به ابعاد 42/00×15/00 متر – تیپ 16

تومان 1,400,000
این مجموعه شامل 14 شیت نقشه می باشد.
SHE-0460
بستن

SHE-0460 – نقشه های سوله به ابعاد 20/00×8/00 متر – تیپ 17

تومان 2,200,000
این مجموعه شامل 22 شیت نقشه می باشد.
SHE-0490
بستن

SHE-0490 – نقشه های سوله به ابعاد 15/00×8/00 متر – تیپ 18

تومان 2,200,000
این مجموعه شامل 22 شیت نقشه می باشد.
SHE-0520
بستن

SHE-0520 – نقشه های سوله به ابعاد 25/00×8/00 متر – تیپ 19

تومان 2,200,000
این مجموعه شامل 22 شیت نقشه می باشد.
SHE-0550
بستن

SHE-0550 – نقشه های سوله به ابعاد 15/00×7/00 متر – تیپ 20

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.