مجموعه زیرگذرها (Culvert) دارای 78 تیپ می باشد که شامل 89 شیت نقشه می گردد.
CUL-0007-1
بستن

CUL-0007 – پلان و مقاطع زیر گذر تقاطعی – تیپ 2

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
CUL-0010-1
بستن

CUL-0010 – پلان و مقاطع زیر گذر تقاطعی – تیپ 5

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.