مجموعه تجهیزات سازه های آبی (Water Structures) دارای 103 تیپ می باشد که شامل 104 شیت نقشه می گردد.