مجموعه کالورت مربوط به سد ها (Culvert of Dam) دارای 8 تیپ می باشد که شامل 190 شیت نقشه می گردد.