مجموعه تلمبه خانه ها (Pump Wastewater) دارای 4 تیپ می باشد که شامل 54 شیت نقشه می گردد.
PWW-0001
بستن

PWW-0001 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب – تیپ 1

تومان 2,300,000
این مجموعه شامل 23 شیت نقشه می باشد.
PWW-0025
بستن

PWW-0025 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب – تیپ 2

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
PWW-0040
بستن

PWW-0040 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب -تیپ 3

تومان 1,700,000
این مجموعه شامل 17 شیت نقشه می باشد.
PWW-0060
بستن

PWW-0060 – تاسیسات تلمبه خانه فاضلاب -تیپ 4

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.