مجموعه حوضچه های رسوب گیر (Desilting Basin) دارای 23 تیپ می باشد که شامل 27 شیت نقشه می گردد.
DEB-0001-1
بستن

DEB-0001 – پلان و مقاطع اجرائی حوضچه رسوبگیر – تیپ 1

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DEB-0002-1
بستن

DEB-0002 – پلان و مقاطع اجرائی حوضچه رسوبگیر – تیپ 2

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DEB-0003-1
بستن

DEB-0003 – پلان و مقاطع اجرائی حوضچه رسوبگیر- تیپ 3

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DEB-0004-1
بستن

DEB-0004 – پلان و مقاطع اجرائی حوضچه رسوبگیر – تیپ 4

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.