مجموعه ایستگاه های پمپاژ با مخزن ذخیره (Pump Station With Reservoir) دارای 21 تیپ می باشد که شامل 476 شیت نقشه می گردد.