مجموعه سرریز مربوط به سد ها (Spillway of Dam) دارای 8 تیپ می باشد که شامل 156 شیت نقشه می گردد.
SOD-0001
بستن

SOD-0001 – سرریز سد – تیپ 1

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
SOD-0025
بستن

SOD-0025 – سرریز سد – تیپ 2

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
SOD-0045
بستن

SOD-0045 – سرریز سد – تیپ 3

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
SOD-0060
بستن

SOD-0060 – سرریز سد – تیپ 4

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
SOD-0080
بستن

SOD-0080 – سرریز سد – تیپ 5

تومان 1,500,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
SOD-0100
بستن

SOD-0100 – سرریز سد – تیپ 6

تومان 1,300,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
SOD-0115
بستن

SOD-0115 – سرریز سد – تیپ 7

تومان 1,100,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
SOD-0130
بستن

SOD-0130 – سرریز سد – تیپ 8

تومان 4,700,000
این مجموعه شامل 47 شیت نقشه می باشد.