مجموعه آبگیرها (Turnout) دارای 152 تیپ می باشد که شامل 232 شیت نقشه می گردد. 
TUR-0001-1
بستن
TUR-0002-1
بستن

TUR-0002 – پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 2

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0003-1
بستن

TUR-0003 – پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 3

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0004-1
بستن

TUR-0004 – پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 4

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0007-1
بستن

TUR-0007 – پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 7

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0010-1
بستن

TUR-0010- پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 10

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0013-1
بستن

TUR-0013- پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 13

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0015-1
بستن

TUR-0015- پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 15

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
TUR-0020-1
بستن

TUR-0020- پلان و مقاطع و آرماتورگذاری سازه آبگیر-تیپ 20

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.