مجموعه ساختمان های بهره برداری (Operation Building) دارای 65 تیپ می باشد که شامل 415 شیت نقشه می گردد.
OMB-0001
بستن

OMB-0001 – ساختمان بهره برداری – تیپ 1

تومان 1,200,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
OMB-0020
بستن

OMB-0020 – ساختمان بهره برداری – تیپ 2

تومان 1,300,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
OMB-0040
بستن

OMB-0040 – ساختمان بهره برداری – تیپ 3

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
OMB-0050
بستن

OMB-0050 – ساختمان بهره برداری – تیپ 4

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
OMB-0060
بستن

OMB-0060 – ساختمان بهره برداری – تیپ 5

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
OMB-0070
بستن

OMB-0070 – ساختمان بهره برداری – تیپ 6

تومان 1,000,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
OMB-0080
بستن

OMB-0080 – ساختمان بهره برداری – تیپ 7

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
OMB-0090
بستن

OMB-0090 – ساختمان بهره برداری – تیپ 8

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
OMB-0100
بستن

OMB-0100 – ساختمان بهره برداری – تیپ 9

تومان 1,600,000
این مجموعه شامل 16 شیت نقشه می باشد.
OMB-0120
بستن

OMB-0120 – ساختمان بهره برداری – تیپ 10

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
OMB-0130
بستن

OMB-0130 – ساختمان بهره برداری – تیپ 11

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
OMB-0140
بستن

OMB-0140 – ساختمان بهره برداری – تیپ 12

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
OMB-0150
بستن

OMB-0150 – ساختمان بهره برداری – تیپ 13

تومان 800,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.
OMB-0160
بستن

OMB-0160 – ساختمان بهره برداری – تیپ 14

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
OMB-0170
بستن

OMB-0170 – ساختمان بهره برداری – تیپ 15

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
OMB-0180
بستن

OMB-0180 – ساختمان بهره برداری – تیپ 16

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
OMB-0190
بستن

OMB-0190 – ساختمان بهره برداری – تیپ 17

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
OMB-0200
بستن

OMB-0200 – ساختمان بهره برداری – تیپ 18

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
OMB-0210
بستن

OMB-0210 – ساختمان بهره برداری – تیپ 19

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
OMB-0220
بستن

OMB-0220 – ساختمان بهره برداری – تیپ 20

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.