مجموعه سرریزهای جانبی (Side Spillway) دارای 13 تیپ می باشد که شامل 19 شیت نقشه می گردد.
SSW-0001-1
بستن

SSW-0001 – پلان تیپ سرریز جانبی در مسیر کانال اصلی

تومان 200,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SSW-0004-1
بستن

SSW-0004 – پلان سرریز جانبی با دریچه

تومان 200,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SSW-0009-1
بستن

SSW-0009 – پلان و مقاطع سرریز جانبی با هرز آبرو – تیپ 3

تومان 200,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.