مجموعه سیفون های کانال (Siphon) دارای 31 تیپ می باشد که شامل 59 شیت نقشه می گردد.
SIP-0001-1
بستن

SIP-0001 – پلان و پروفیل طولی و مقاطع عرضی سازه سیفون

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
SIP-0002-1
بستن

SIP-0002 – پلان و پروفیل سیفون

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0004-1
بستن

SIP-0004 – پلان و پروفیل سیفون

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0006-1
بستن

SIP-0006 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 2)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0007-1
بستن

SIP-0007 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 3)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0008-1
بستن

SIP-0008 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 4)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0009-1
بستن

SIP-0009 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 5)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0010-1
بستن

SIP-0010 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 6)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0011-1
بستن

SIP-0011 – پلان و مقاطع سیفون – (تیپ 7)

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0012-1
بستن

SIP-0012 – پلان و مقاطع سیفون تقاطعی با سیلاب بر

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
SIP-0013-1
بستن

SIP-0013 – پلان و مقاطع سیفون کانال – (تیپ 1)

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
SIP-0014-1
بستن

SIP-0014 – پلان و مقاطع سیفون کانال – (تیپ 2)

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
SIP-0015-1
بستن

SIP-0015 – پلان و مقاطع سیفون کانال – (تیپ 3)

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
SIP-0016-1
بستن

SIP-0016 – پلان و مقاطع سیفون کانال – (تیپ 4)

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
SIP-0017-1
بستن

SIP-0017 – پلان و مقاطع سیفون لوله ای

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SIP-0018-1
بستن

SIP-0018 – پلان و مقاطع طولی سیفون

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.