مجموعه سازه های مسکونی (Building Structures) دارای 130 تیپ می باشد که شامل 225 شیت نقشه می گردد.
HBS-0005(7.9x7.8)3tps-1
بستن

HBS-0005 – نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه به ابعاد 7.90×7.80

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0006(7.85x6.8)3tps-1
بستن

HBS-0006 – نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه به ابعاد 7.85×6.80

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0008(8.4x7.72)4tps-1
بستن

HBS-0008 – نقشه سازه ای ساختمان 4 طبقه به ابعاد 8.40×7.72

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0011(9.0x5.65)4tps-1
بستن

HBS-0011 – نقشه سازه ای ساختمان 4 طبقه به ابعاد 9.00×5.65

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0012(9.3x7.8)3tps-1
بستن

HBS-0012 – نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه به ابعاد 9.30×7.80

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0013(9.06x8.62)3tps-1
بستن

HBS-0013 – نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه به ابعاد 9.06×8.62

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0014(9.7x6.45)4tps-1
بستن

HBS-0014 – نقشه سازه ای ساختمان 4 طبقه به ابعاد 9.70×6.45

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0017(9.25x6.4)4tps-1
بستن

HBS-0017 – نقشه سازه ای ساختمان 4 طبقه به ابعاد 9.25×6.40

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0019(9.65x6.65)4tps-1
بستن

HBS-0019 – نقشه سازه ای ساختمان 4 طبقه به ابعاد 9.65×6.65

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HBS-0020(9.73x6.45)3tps-1
بستن

HBS-0020 – نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه به ابعاد 9.73×6.45

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.