مجموعه ساختمان های اداری (Office Building) دارای 7 تیپ می باشد که شامل 100 شیت نقشه می گردد.
OFB-0001
بستن

OFB-0001 – ساختمان اداری – تیپ 1

تومان 2,700,000
این مجموعه شامل 27 شیت نقشه می باشد.
OFB-0030
بستن

OFB-0030 – ساختمان اداری – تیپ 2

تومان 800,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.
OFB-0040
بستن

OFB-0040 – ساختمان اداری – تیپ 3

تومان 2,300,000
این مجموعه شامل 23 شیت نقشه می باشد.
OFB-0065
بستن

OFB-0065 – ساختمان اداری – تیپ 4

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
OFB-0070
بستن

OFB-0070 – ساختمان اداری – تیپ 5

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
OFB-0090
بستن

OFB-0090 – ساختمان اداری – تیپ 6

تومان 1,100,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
OFB-0110
بستن

OFB-0110 – ساختمان اداری – تیپ 7

تومان 800,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.