مجموعه سد ها (Dam) دارای 12 تیپ می باشد که شامل 400 شیت نقشه می گردد.
DAM-0001
بستن

DAM-0001 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 1

تومان 2,280,000
این مجموعه شامل 38 شیت نقشه می باشد.
DAM-0041
بستن

DAM-0040 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 2

تومان 2,640,000
این مجموعه شامل 44 شیت نقشه می باشد.
DAM-0091
بستن

DAM-0090 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 3

تومان 2,040,000
این مجموعه شامل 34 شیت نقشه می باشد.
DAM-0131
بستن

DAM-0130 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 4

تومان 2,220,000
این مجموعه شامل 37 شیت نقشه می باشد.
DAM-0170
بستن

DAM-0170 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 5

تومان 900,000
این مجموعه شامل 15 شیت نقشه می باشد.
DAM-0190
بستن

DAM-0190 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 6

تومان 2,160,000
این مجموعه شامل 36 شیت نقشه می باشد.
DAM-0230
بستن

DAM-0230 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 7

تومان 1,740,000
این مجموعه شامل 29 شیت نقشه می باشد.
DAM-0260
بستن

DAM-0260 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 8

تومان 1,860,000
این مجموعه شامل 31 شیت نقشه می باشد.
DAM-0295
بستن

DAM-0295 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 9

تومان 2,160,000
این مجموعه شامل 36 شیت نقشه می باشد.
DAM-0331
بستن

DAM-0331 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 10

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 30 شیت نقشه می باشد.
DAM-0361
بستن

DAM-0361 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 11

تومان 2,340,000
این مجموعه شامل 39 شیت نقشه می باشد.
DAM-0400
بستن

DAM-0400 – نقشه های سد خاکی و تاسیسات وابسته – تیپ 12

تومان 1,860,000
این مجموعه شامل 31 شیت نقشه می باشد.