مجموعه مسیرهای زهکش (آبگذر) (Irrishpass) دارای 48 تیپ می باشد که شامل 52 شیت نقشه می گردد.