مجموعه مسیرهای زهکش (آبگذر) (Irrishpass) دارای 36 تیپ می باشد که شامل 36 شیت نقشه می گردد.