مجموعه آشغال گیر (Trashraek) دارای 5 تیپ می باشد که شامل 5 شیت نقشه می گردد.