مجموعه مخازن آبی (Water Reservoir) دارای 37 تیپ می باشد که شامل 449 شیت نقشه می گردد.
WAR-0001
بستن

WAR-0001 – جزئیات عمومی مخازن

تومان 2,400,000
این مجموعه شامل 24 شیت نقشه می باشد.
WAR-0030
بستن

WAR-0030 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 900,000
این مجموعه شامل 9 شیت نقشه می باشد.
WAR-0039
بستن

WAR-0039 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب – تیپ 2

تومان 1,100,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0050
بستن

WAR-0050 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب -تیپ 3

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
WAR-0055
بستن

WAR-0055 – نقشه های مخزن آب 1000 متر مکعب -تیپ 4

تومان 1,100,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0070
بستن

WAR-0070 – نقشه های مخزن آب 1500 متر مکعب

تومان 1,100,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
WAR-0081
بستن

WAR-0081 – نقشه های مخزن آب 2000 متر مکعب

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0100
بستن

WAR-0100 – نقشه های مخزن آب 5000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 1,300,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
WAR-0113
بستن

WAR-0113 – نقشه های مخزن آب 5000 متر مکعب – تیپ 2

تومان 1,300,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
WAR-0130
بستن

WAR-0130 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب -تیپ 1

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0148
بستن

WAR-0148 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب -تیپ 2

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0166
بستن

WAR-0166 – نقشه های مخزن آب 10000 متر مکعب – تیپ3

تومان 1,700,000
این مجموعه شامل 17 شیت نقشه می باشد.
WAR-0190
بستن

WAR-0190 – نقشه های مخزن آب 15000 متر مکعب – تیپ 1

تومان 2,100,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.
WAR-0211
بستن

WAR-0211 – نقشه های مخزن آب 15000 متر مکعب – تیپ2

تومان 1,400,000
این مجموعه شامل 14 شیت نقشه می باشد.
WAR-0225
بستن

WAR-0225 – نقشه های مخزن آب 15000 متر مکعب-تیپ 3

تومان 1,800,000
این مجموعه شامل 18 شیت نقشه می باشد.
WAR-0250
بستن

WAR-0250 – نقشه های مخزن آب 20000 متر مکعب -تیپ 1

تومان 2,100,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.
WAR-0271
بستن

WAR-0271 – نقشه های مخزن آب 20000 متر مکعب -تیپ 2

تومان 1,700,000
این مجموعه شامل 17 شیت نقشه می باشد.
WAR-0288
بستن

WAR-0288 – نقشه های مخزن آب 20000 متر مکعب-تیپ3

تومان 1,600,000
این مجموعه شامل 16 شیت نقشه می باشد.
WAR-0310
بستن

WAR-0310 – نقشه های مخزن آب 30000 متر مکعب -تیپ 1

تومان 2,100,000
این مجموعه شامل 21 شیت نقشه می باشد.
WAR-0331
بستن

WAR-0331 – نقشه های مخزن آب 30000 متر مکعب-تیپ 2

تومان 1,700,000
این مجموعه شامل 17 شیت نقشه می باشد.