مجموعه جزئیات عمومی آب ها (General Water) دارای 224 تیپ می باشد که شامل 225 شیت نقشه می گردد.