مجموعه جزئیات عمومی آب ها (General Water) دارای 205 تیپ می باشد که شامل 206 شیت نقشه می گردد.