مجموعه کانال های مستطیلی روبسته (Flume) دارای 19 تیپ می باشد که شامل 25 شیت نقشه می گردد.
FLU-0001-1
بستن

FLU-0001 – فلوم و پل در تقاطع نهر سنتی با کانال

تومان 100,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
FLU-0015-1
بستن

FLU-0015 – پلان و جزئیات پارشال فلوم – تیپ 5

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
FLU-0016-1
بستن

FLU-0016 – پلان و جزئیات پارشال فلوم – تیپ 6

تومان 400,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.
FLU-0017-1
بستن

FLU-0017 – پلان و مقاطع پایه ها و فلوم هوائی

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.