مجموعه مخازن تعادل (Forebay) دارای 14 تیپ می باشد که شامل 41 شیت نقشه می گردد.
FOR-0001
بستن

FOR-0001 – حوضچه تعادل به ابعاد 11.00×10.00 متر – تیپ 1

تومان 500,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
FOR-0010
بستن

FOR-0010 – حوضچه تعادل به ابعاد 35.00×16.00 متر-تیپ 2

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0015
بستن

FOR-0015 – حوضچه تعادل به ابعاد 30.00×14.00 متر-تیپ 3

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0020
بستن

FOR-0020 – حوضچه تعادل به ابعاد 21.50×15.00 متر-تیپ 4

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0025
بستن

FOR-0025 – حوضچه تعادل به ابعاد 22.00×10.00 متر-تیپ 5

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0030
بستن

FOR-0030 – حوضچه تعادل به ابعاد 17.00×16.00 متر-تیپ 6

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0035
بستن

FOR-0035 – حوضچه تعادل به ابعاد 35.00×10.00 متر-تیپ7

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0040
بستن

FOR-0040 – حوضچه تعادل به ابعاد 25.00×12.00 متر-تیپ8

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0045
بستن

FOR-0045 – حوضچه تعادل به ابعاد 13.00×8.00 متر-تیپ 9

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0050
بستن

FOR-0050 – حوضچه تعادل به ابعاد 19.00×10.00 متر-تیپ10

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0055
بستن

FOR-0055 – حوضچه تعادل به ابعاد 40.00×23.00 متر – تیپ 11

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0060
بستن

FOR-0060 – حوضچه تعادل به ابعاد 9.00×9.00 متر – تیپ 12

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
FOR-0066-1
بستن

FOR-0066 – حوضچه تعادل به ابعاد 60.0×10.00 متر

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.