مجموعه آبشارهای قائم (Drop) دارای 69 تیپ می باشد که شامل 84 شیت نقشه می گردد.
DRO-0006-1
بستن
DRO-0008-1
بستن

DRO-0008 – ساختمان تیپ آبشار مایل مانع دار – تیپ 2

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DRO-0009-1
بستن

DRO-0009 – ساختمان تیپ آبشار مایل مانع دار – تیپ 3

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DRO-0011-1
بستن
DRO-0016-1
بستن

DRO-0016 – ساختمان تیپ آبشار مایل – تیپ 2

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DRO-0017-1
بستن

DRO-0017 – ساختمان تیپ آبشار مایل – تیپ 3

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DRO-0018-1
بستن

DRO-0018 – ساختمان تیپ آبشار مایل – تیپ 4

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
DRO-0019-1
بستن

DRO-0019 – ساختمان تیپ آبشار مایل – تیپ 5

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.