مجموعه ساختمان های پست برق (Passage Post) دارای 5 تیپ می باشد که شامل 33 شیت نقشه می گردد.
PAP-0001
بستن

PAP-0001 – ساختمان پست برق – تیپ 1

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
PAP-0010
بستن

PAP-0010 – ساختمان پست برق – تیپ 2

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
PAP-0020
بستن

PAP-0020 – ساختمان پست برق – تیپ 3

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
PAP-0030
بستن

PAP-0030 – ساختمان پست برق – تیپ 4

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
PAP-0040
بستن

PAP-0040 – ساختمان پست برق – تیپ 5

تومان 700,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.