مجموعه ساختمان های ویلایی (Villa Building) دارای 29 تیپ می باشد که شامل 195 شیت نقشه می گردد.
VIB-0001
بستن

VIB-0001 – ساختمان ویلائی – تیپ 1

تومان 960,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
VIB-0020
بستن

VIB-0020 – ساختمان ویلائی – تیپ 2

تومان 960,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
VIB-0040
بستن

VIB-0040 – ساختمان ویلائی – تیپ 3

تومان 960,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
VIB-0060
بستن

VIB-0060 – ساختمان ویلائی – تیپ 4

تومان 1,040,000
این مجموعه شامل 13 شیت نقشه می باشد.
VIB-0080
بستن

VIB-0080 – ساختمان ویلائی – تیپ 5

تومان 800,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
VIB-0090
بستن

VIB-0090 – ساختمان ویلائی – تیپ 6

تومان 720,000
این مجموعه شامل 9 شیت نقشه می باشد.
VIB-0100
بستن

VIB-0100 – ساختمان ویلائی – تیپ 7

تومان 800,000
این مجموعه شامل 10 شیت نقشه می باشد.
VIB-0110
بستن

VIB-0110 – ساختمان ویلائی – تیپ 8

تومان 640,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.
VIB-0120
بستن

VIB-0120 – ساختمان ویلائی – تیپ 9

تومان 400,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
VIB-0130
بستن

VIB-0130 – ساختمان ویلائی – تیپ 10

تومان 480,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
VIB-0140
بستن

VIB-0140 – ساختمان ویلائی – تیپ 11

تومان 480,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
VIB-0150
بستن

VIB-0150 – ساختمان ویلائی – تیپ 12

تومان 320,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.
VIB-0160
بستن

VIB-0160 – ساختمان ویلائی – تیپ 13

تومان 400,000
این مجموعه شامل 5 شیت نقشه می باشد.
VIB-0170
بستن

VIB-0170 – ساختمان ویلائی – تیپ 14

تومان 480,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
VIB-0180
بستن

VIB-0180 – ساختمان ویلائی – تیپ 15

تومان 640,000
این مجموعه شامل 8 شیت نقشه می باشد.
VIB-0190
بستن

VIB-0190 – ساختمان ویلائی – تیپ 16

تومان 960,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
VIB-0210
بستن

VIB-0210 – ساختمان ویلائی – تیپ 17

تومان 560,000
این مجموعه شامل 7 شیت نقشه می باشد.
VIB-0220
بستن

VIB-0220 – ساختمان ویلائی – تیپ 18

تومان 240,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
VIB-0230
بستن

VIB-0230 – ساختمان ویلائی – تیپ 19

تومان 480,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
VIB-0240
بستن

VIB-0240 – ساختمان ویلائی – تیپ 20

تومان 320,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.