مجموعه ساختمان های نگهبانی (Guard House) دارای 22 تیپ می باشد که شامل 90 شیت نقشه می گردد.
GUH-0001
بستن

GUH-0001 – ساختمان نگهبانی – تیپ 1

تومان 1,200,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
GUH-0015
بستن

GUH-0015 – ساختمان نگهبانی – تیپ 2

تومان 1,200,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
GUH-0030
بستن

GUH-0030 – ساختمان نگهبانی – تیپ 3

تومان 1,200,000
این مجموعه شامل 12 شیت نقشه می باشد.
GUH-0045
بستن

GUH-0045 – ساختمان نگهبانی – تیپ 4

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
GUH-0050
بستن

GUH-0050 – ساختمان نگهبانی – تیپ 5

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
GUH-0055
بستن

GUH-0055 – ساختمان نگهبانی – تیپ 6

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
GUH-0060
بستن

GUH-0060 – ساختمان نگهبانی – تیپ 7

تومان 600,000
این مجموعه شامل 6 شیت نقشه می باشد.
GUH-0070
بستن

GUH-0070 – ساختمان نگهبانی – تیپ 8

تومان 11,075,000
این مجموعه شامل 11 شیت نقشه می باشد.
GUH-0081
بستن

GUH-0081 – ساختمان نگهبانی – تیپ 9

تومان 400,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.
GUH-0087
بستن

GUH-0087 – ساختمان نگهبانی – تیپ 10

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
GUH-0090
بستن

GUH-0090 – ساختمان نگهبانی – تیپ 11

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
GUH-0095
بستن

GUH-0095 – ساختمان نگهبانی – تیپ 12

تومان 200,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
GUH-0110
بستن

GUH-0110 – ساختمان نگهبانی – تیپ 13

تومان 300,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.