مجموعه ساختمان های مسکونی 350 تا 1000 متر (House Building) دارای 11 تیپ می باشد که شامل 30 شیت نقشه می گردد.
HOB-0800(19.9x19.4)5tp-1
بستن

HOB-0800 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 19.90×19.40

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0801(20.0x18.26)4tp-1
بستن

HOB-0801 – نقشه معماری ساختمان 4 طبقه به ابعاد 20.00×18.26

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0802(25.0x16.0)3tp-1
بستن

HOB-0802 – نقشه معماری ساختمان 3 طبقه به ابعاد 25.00×16.00

تومان 80,000
این مجموعه شامل 2 شیت نقشه می باشد.
HOB-0803(25.8x14.4)5tp-1
بستن

HOB-0803 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 25.80×14.40

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0804(26.1x14.5)5tp-1
بستن

HOB-0804 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 26.10×14.50

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0805(33.47x17.68)6tp-1
بستن

HOB-0805 – نقشه معماری ساختمان 6 طبقه به ابعاد 33.47×17.68

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0806(36.5x23.8)5tp-1
بستن

HOB-0806 – نقشه معماری ساختمان 5 طبقه به ابعاد 36.50×23.80

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0807(38.4x23.73)4tp-1
بستن

HOB-0807 – نقشه معماری ساختمان 4 طبقه به ابعاد 38.40×23.73

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.
HOB-0808(38.4x30.0)7tp-1
بستن

HOB-0808 – نقشه معماری ساختمان 7 طبقه به ابعاد 38.40×30.00

تومان 160,000
این مجموعه شامل 4 شیت نقشه می باشد.
HOB-0809(46.7x22.0)3tp-1
بستن

HOB-0809 – نقشه معماری ساختمان 3 طبقه به ابعاد 46.70×22.00

تومان 120,000
این مجموعه شامل 3 شیت نقشه می باشد.