مجموعه مسیرهای زهکش (آبگذر) (Irrishpass) دارای 33 تیپ می باشد که شامل 33 شیت نقشه می گردد.