مجموعه مسیرهای زهکش (آبگذر) (Irrishpass) دارای 31 تیپ می باشد که شامل 31 شیت نقشه می گردد.