مجموعه سرریزهای جانبی (Side Spillway) دارای 12 تیپ می باشد که شامل 18 شیت نقشه می گردد.
SSW-0001-1
بستن

SSW-0001 – پلان تیپ سرریز جانبی در مسیر کانال اصلی

تومان 80,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SSW-0004-1
بستن

SSW-0004 – پلان سرریز جانبی با دریچه

تومان 80,000
این محصول شامل 2 شیت نقشه می باشد.
SSW-0009-1
بستن