مجموعه سرریزهای جانبی (Side Spillway) دارای 12 تیپ می باشد که شامل 18 شیت نقشه می گردد.