مجموعه حوضچه های آرامش (Settling Basin) دارای 15 تیپ می باشد که شامل 29 شیت نقشه می گردد.
STB-0014-1
بستن