مجموعه جعبه های تقسیم (Division Box) دارای 82 تیپ می باشد که شامل 82 شیت نقشه می گردد.