مجموعه جزئیات عمومی آب ها (General Water) دارای 202 تیپ می باشد که شامل 203 شیت نقشه می گردد.