مجموعه جزئیات عمومی آب ها (General Water) دارای 198 تیپ می باشد که شامل 199 شیت نقشه می گردد.