مجموعه آبگیرها (Turnout) دارای 140 تیپ می باشد که شامل 219 شیت نقشه می گردد. 
TUR-0001-1
بستن
TUR-0002-1
بستن
TUR-0003-1
بستن
TUR-0004-1
بستن
TUR-0007-1
بستن
TUR-0010-1
بستن
TUR-0013-1
بستن
TUR-0015-1
بستن
TUR-0020-1
بستن